SINUA VAR­TEN

IHOKLINIKKA TUULA

Olem­me sinua varten.

Ammat­ti­lai­sen kon­sul­toin­tia hyvinvoinnista

01 

TAPAAMINEN

Ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la kes­kus­te­lem­me nyky­ti­las­ta ja mie­tim­me suun­ni­tel­man ihon­hoi­don ympärille. 

02

HOITOJAKSO

Jokai­nen hoi­to­ker­ta on yksi­löl­li­nen ja sisäl­tö voi vaihdella.

03

SEURANTA

Sinun hyvin­voin­ti­si on meil­le tär­ke­ää. Jat­kam­me yhteis­työ­tä saa­vut­taak­sem­me par­haat, pysy­vät tulokset.

IHON HYVINVOINTI

Tie­sit­kö ihon ole­van ihmi­sen suu­rin elin? Jokai­sel­la on omat aja­tuk­sen­sa oman ihon hyvin­voin­nis­ta. Jos­kus nämä kysy­myk­set voi­vat askar­rut­taa niin pal­jon, että toi­voi­si voi­van esit­tää ne jol­le­kin alan ammattilaiselle.

Voit esit­tää meil­le kysy­myk­siä ihon­hoi­dos­ta vie­rei­sen lomak­keen avul­la. Pyrim­me vas­taa­maan sinul­le vii­kon kulues­sa vies­ti­si lähettämisestä.

💙 Ihonkli­nik­ka Tuula

Etu- ja sukunimi