TIETOA MEISTÄ

TUULA HANKAMÄKI

Yrittäjä & kosmetologi

Tuu­la on teh­nyt kos­me­to­lo­gin työ­tä rei­lu 30-vuot­ta ja kou­lut­tau­tu­nut vuo­sien var­rel­la eri­lais­ten iho-ongel­mien hoi­ta­mi­seen. Hoi­ta­ja­na hän pereh­tyy asiak­kaan ihoon koko­nais­val­tai­sen hoi­to­nä­ke­my­sen kautta.

Ravin­to, uni, stres­si ja lii­kun­nan mää­rä vai­kut­ta­vat ihon kun­toon, joten näi­den tasa­pai­no aut­taa myös ihoa voi­maan hyvin kos­me­to­lo­gin teke­män hoi­don ja tuot­tei­den lisäk­si. Iho on ihmi­sen isoin elin ja sitä kaut­ta val­ta­va voi­ma­va­ra suo­jaa­maan kehoa ulkoi­sil­ta ärsyk­keil­tä. Ihon teh­tä­vä­nä on toi­mia suo­ja­na aurin­gon sätei­lyl­tä ja suo­ja­ta hai­tal­li­sil­ta mic­ro­beil­ta sekä mui­ta ulkoi­sia olo­suh­tei­ta vas­taan. Iho toi­mii tun­toais­ti­mus­ten välit­tä­jä­nä, tun­tei­den tulk­ki­na (esim. punas­tu­mi­nen, kal­pe­ne­mi­nen), kos­teu­den säi­lyt­tä­jä­nä, aut­ta­mas­sa tui­ki tär­keän D‑vitamiinin tuo­tan­nos­sa, läm­mön­sää­te­lys­sä. Ihol­la on siis pal­jon tär­kei­tä teh­tä­viä, sik­si se ansait­see hyvää hoitoa.

Tuu­lal­le on tär­ke­ää rau­hal­li­nen ilma­pii­ri, jos­sa asia­kas saa ren­tou­tua ja tul­la kuul­luk­si. Kat­so­taan yhdes­sä mil­lai­nen hoi­to juu­ri sinul­le on parasta.

EDLA KOHO

Kosmetologi

Olen kos­me­to­lo­giy­rit­tä­jä Jyväs­ky­läs­tä, mut­ta toi­mi­nut Jäm­sän alu­eel­la jo 10 vuo­den ajan. Vah­vuu­te­ni ovat yksi­tyis­koh­tien huo­mioi­mi­nen asia­kas­ko­ke­muk­sis­sa ja pit­kien asia­kas­suh­tei­den yllä­pi­to. Olen eri­kois­tu­nut ura­ni var­rel­la perin­teis­ten kau­neus­hoi­to­jen lisäk­si klas­sis­ten rip­sien­pi­den­nys­ten, kes­to­tai­vu­tus­ten ja soke­roin­tien tekoon. Myös meik­kaus­pal­ve­lut onnis­tu­vat kauttani.