Ihoklinikka Tuula — konsultointi

IHOKLINIKKA TUULA — JÄMSÄ

Ihokli­nik­ka Tuula

Kai­paat­ko apua iho-ongel­mien hoidossa?

Olen eri­kois­tu­nut akne- ja ato­piai­hon hoi­toon. Ter­ve iho suo­jaa mei­tä monel­la taval­la, ulkoi­sil­ta ärsyk­keil­tä kuten aurin­ko, lika, 

Ajan­va­raus iho­kon­sul­taa­tioon:
Soi­ta 040 5177922

Koi­vu­tie 3 C 19
Jämsänkoski

Kevään tarjous eläkeläisille

Kau­neus­hoi­to­la Onnistua.fi kut­suu sinut ja ystä­vä­si Elä­ke­läis­ten iltapäiväkahville.

Kaik­ki hoi­dot elä­ke­läi­sil­le ‑20 %. Tar­jous voi­mas­sa arki­päi­vi­sin klo 14–16, kun­nes tääl­lä toi­sin mainitaan.

Ajan­va­raus perin­tei­ses­ti 044‑2411 441 tai Tim­man kautta.

Ilmoittaudu tammikuun Päivä kauneudelle- meikkikouluun

Kai­paat­te­ko ystä­vie­si kans­sa päi­vi­tys­tä meik­ki­ru­tii­niin? Tai ehkä työ­po­ruk­kan­ne voi­si innos­tua eri­lai­ses­ta tyhy-iltapäivästä.

Jär­jes­täm­me tam­mi­kuus­sa ensim­mäi­sen toi­vo­tun meik­ki­kou­lun yhteis­työs­sä meik­ki­tai­tei­li­ja Mil­la Sten­ma­nin kans­sa. Meik­ki­kou­lu sisäl­tää yksi­löl­li­siä meik­kaus­vink­ke­jä, demo­mei­kin sekä lopuk­si 20 minuu­tin pika­mei­kin. Täs­sä yhteis­työs­sä toi­mi­vat Onnistua.fi kau­neus­hoi­to­lan työharjoittelijat.

Tilai­suus jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 12.1.2019 klo 14–18. Paik­ko­ja löy­tyy enin­tään 8 hen­ki­löl­le, joten ilmoit­tau­du pikaisesti ?

Ilmoit­tau­tu­mi­nen p. 044- 2411 441. Mak­su tapah­tuu pai­kan pääl­lä ja hin­ta on 30e/henkilö.

Pikkujoulut Jyväskylässä

Kalen­te­ri on tait­tu­nut syys­kuul­le, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta saam­me naut­tia upeis­ta ja ver­rat­tain läm­pi­mis­tä keleis­tä. Monet meis­tä ovat tart­tu­neet kalen­te­riin ja kir­jan­neet sin­ne syk­syn uudet har­ras­tuk­set, ja koulun/työn aika­tau­lut. Eikö oli­si muka­vaa, jos kalen­te­ris­sa oli­si myös varat­tu ilta hem­mot­te­lul­le, kun tie­dät ulko­na ole­van jo vii­le­ää ja teki­si mie­li kää­riy­tyä vil­tin alle?

Haluam­me kut­sua sinut yksin, kak­sin tai vaik­ka työ­po­ru­kan kans­sa naut­ti­maan Onnistua.fi kau­neus­hoi­to­lan pik­ku­jou­lus­ta. Meil­lä saat ihon sätei­le­väk­si kas­vo­hoi­don avul­la, kyn­net juh­la­kun­toon ja kas­voil­le iltae­hos­tuk­sen. Hin­ta­kaan ei pää­tä hui­maa, se on 65 euroa sisäl­täen kai­ken. Vuo­sien koke­muk­sel­la voim­me sanoa, että tämä paket­ti on myös mitä erin­omai­sin lah­jai­dea. Voit tila­ta lah­ja­kor­tin suo­raan sivustoltamme ?

Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan pik­ku­jou­luis­ta Jyväs­ky­län kes­kus­tan lähei­syy­teen! Olem­me sovi­tus­ti auki, joten jos Tim­man ajan­va­rauk­sen kaut­ta ei löy­dy sopi­vaa ajan­koh­taa niin pirau­ta meil­le, asiat tup­paa­vat jär­jes­ty­mään. Nähdään!