Ihoklinikka Tuula — konsultointi

IHOKLINIKKA TUULA — JÄMSÄ

Ihokli­nik­ka Tuula

Kai­paat­ko apua iho-ongel­mien hoidossa?

Olen eri­kois­tu­nut akne- ja ato­piai­hon hoi­toon. Ter­ve iho suo­jaa mei­tä monel­la taval­la, ulkoi­sil­ta ärsyk­keil­tä kuten aurin­ko, lika, 

Ajan­va­raus iho­kon­sul­taa­tioon:
Soi­ta 040 5177922

Koi­vu­tie 3 C 19
Jämsänkoski

Kevään tarjous eläkeläisille

Kau­neus­hoi­to­la Onnistua.fi kut­suu sinut ja ystä­vä­si Elä­ke­läis­ten iltapäiväkahville.

Kaik­ki hoi­dot elä­ke­läi­sil­le ‑20 %. Tar­jous voi­mas­sa arki­päi­vi­sin klo 14–16, kun­nes tääl­lä toi­sin mainitaan.

Ajan­va­raus perin­tei­ses­ti 044‑2411 441 tai Tim­man kautta.

Ilmoittaudu tammikuun Päivä kauneudelle- meikkikouluun

Kai­paat­te­ko ystä­vie­si kans­sa päi­vi­tys­tä meik­ki­ru­tii­niin? Tai ehkä työ­po­ruk­kan­ne voi­si innos­tua eri­lai­ses­ta tyhy-iltapäivästä.

Jär­jes­täm­me tam­mi­kuus­sa ensim­mäi­sen toi­vo­tun meik­ki­kou­lun yhteis­työs­sä meik­ki­tai­tei­li­ja Mil­la Sten­ma­nin kans­sa. Meik­ki­kou­lu sisäl­tää yksi­löl­li­siä meik­kaus­vink­ke­jä, demo­mei­kin sekä lopuk­si 20 minuu­tin pika­mei­kin. Täs­sä yhteis­työs­sä toi­mi­vat Onnistua.fi kau­neus­hoi­to­lan työharjoittelijat.

Tilai­suus jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 12.1.2019 klo 14–18. Paik­ko­ja löy­tyy enin­tään 8 hen­ki­löl­le, joten ilmoit­tau­du pikaisesti ?

Ilmoit­tau­tu­mi­nen p. 044- 2411 441. Mak­su tapah­tuu pai­kan pääl­lä ja hin­ta on 30e/henkilö.

Pikkujoulut Jyväskylässä

Kalen­te­ri on tait­tu­nut syys­kuul­le, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta saam­me naut­tia upeis­ta ja ver­rat­tain läm­pi­mis­tä keleis­tä. Monet meis­tä ovat tart­tu­neet kalen­te­riin ja kir­jan­neet sin­ne syk­syn uudet har­ras­tuk­set, ja koulun/työn aika­tau­lut. Eikö oli­si muka­vaa, jos kalen­te­ris­sa oli­si myös varat­tu ilta hem­mot­te­lul­le, kun tie­dät ulko­na ole­van jo vii­le­ää ja teki­si mie­li kää­riy­tyä vil­tin alle?

Haluam­me kut­sua sinut yksin, kak­sin tai vaik­ka työ­po­ru­kan kans­sa naut­ti­maan Onnistua.fi kau­neus­hoi­to­lan pik­ku­jou­lus­ta. Meil­lä saat ihon sätei­le­väk­si kas­vo­hoi­don avul­la, kyn­net juh­la­kun­toon ja kas­voil­le iltae­hos­tuk­sen. Hin­ta­kaan ei pää­tä hui­maa, se on 65 euroa sisäl­täen kai­ken. Vuo­sien koke­muk­sel­la voim­me sanoa, että tämä paket­ti on myös mitä erin­omai­sin lah­jai­dea. Voit tila­ta lah­ja­kor­tin suo­raan sivustoltamme ?

Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan pik­ku­jou­luis­ta Jyväs­ky­län kes­kus­tan lähei­syy­teen! Olem­me sovi­tus­ti auki, joten jos Tim­man ajan­va­rauk­sen kaut­ta ei löy­dy sopi­vaa ajan­koh­taa niin pirau­ta meil­le, asiat tup­paa­vat jär­jes­ty­mään. Nähdään!

Sosiaalista yhteiskuntavastuuta edistävä kauneushoitola, mikä se on?

Me olem­me eri­lai­nen kau­neus­hoi­to­la. Me edis­täm­me yhteiskuntavastuuta.

Kau­neu­den­hoi­toa­lal­la val­lit­see edel­leen tilan­ne, jos­sa oppi­lai­ta kou­lu­te­taan ammat­tiop­pi­lai­tok­sis­sa ja lai­te­taan työ­har­joit­te­luun oikei­siin yri­tyk­siin. Tilan­ne on vas­taa­va mones­sa muus­sa­kin toi­sen asteen kou­lu­tuk­ses­sa, mut­ta kau­neu­den­hoi­toa­lal­la työ­har­joit­te­lu­pai­kat ovat kiven alla. Var­sin­kin ne oppi­lail­le rää­tä­löi­dyt pai­kat, jois­sa opi­taan muu­ta­kin kuin asia­kas­pal­ve­lua ja sii­vous­ta.* Tämä joh­tuu mones­ta teki­jäs­tä, mut­ta suu­rin syy on toi­mia­lan luon­ne. Val­mis­tu­neet perus­ta­vat useim­mi­ten jos­sain vai­hees­sa työ­uraa oman yri­tyk­sen tai vähin­tään toi­mi­ni­men, jos­sa ne vuo­kraa­vat huo­neen jon­kun muun yri­tyk­ses­tä. Syn­tyy tilan­ne, jos­sa toi­mi­ni­mel­lä toi­mi­va yrit­tä­jä on halu­kas otta­maan työ­har­joit­te­li­jan, mut­ta ei pys­ty tar­joa­maan oikei­ta töi­tä har­joit­te­lua var­ten, sil­lä työ­huo­nei­ta on vain yksi, ja yrit­tä­jän on saa­ta­va elan­to jos­tain. Työ­har­joit­te­li­jan työl­lis­tä­mi­ses­tä ei saa rahaa ja hänen teke­mät kau­neus­hoi­dot on myy­tä­vä edul­li­sem­paan hin­taan kuin yrit­tä­jän tekemät.

Me haluam­me tar­jo­ta laa­duk­kaan pai­kan työ­har­joit­te­li­joil­le, jos­sa hei­dät koh­da­taan yksi­löi­nä ja hei­tä aute­taan kehit­ty­mään omal­la ural­la eteen­päin. Mei­dän lii­ke­ti­las­sa Jyväs­ky­läs­sä on usei­ta hoi­to­huo­nei­ta, ja hoi­dot on suun­ni­tel­tu siten, että asia­kas saa naut­tia toi­si­naan useam­man oppi­laan ammat­ti­tai­dos­ta yhtä­ai­kai­ses­ti. Hoi­to­jen hin­nal­la kate­taan toi­mi­ti­lan vuo­kra, käy­te­tyt hoi­to­tuot­teet ja muut kiin­teät ja muut­tu­vat kus­tan­nuk­set. Tule­vai­suu­des­sa tar­koi­tus on työl­lis­tää myös yrit­tä­jä ja toi­nen työnohjaaja.

Tule mukaan yhteis­kun­nan tal­koi­siin ja auta nuo­ria näyt­tä­mään hei­dän kykyn­sä. Asia­kas­lu­pauk­sem­me on, että meil­lä teh­dään laa­duk­kai­ta hoi­to­ja hyväl­lä fii­lik­sel­lä ja edul­li­sil­la hin­noil­la. Tervetuloa!

*teks­ti sisäl­tää vah­vo­ja lausei­ta ja näke­myk­siä, mut­ta on kir­joi­tet­tu raken­ta­vas­sa hen­ges­sä ja hyväl­lä fii­lik­sel­lä. Tar­koi­tus on luo­da ymmär­rys­tä, mikä mark­ki­na­ti­lan­ne on ja mis­tä se joh­tuu. Seu­raa­vis­sa blo­gi­teks­teis­sä meil­lä on dataa tulos­sa aiheesta. 🙂