Kalen­te­ri on tait­tu­nut syys­kuul­le, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta saam­me naut­tia upeis­ta ja ver­rat­tain läm­pi­mis­tä keleis­tä. Monet meis­tä ovat tart­tu­neet kalen­te­riin ja kir­jan­neet sin­ne syk­syn uudet har­ras­tuk­set, ja koulun/työn aika­tau­lut. Eikö oli­si muka­vaa, jos kalen­te­ris­sa oli­si myös varat­tu ilta hem­mot­te­lul­le, kun tie­dät ulko­na ole­van jo vii­le­ää ja teki­si mie­li kää­riy­tyä vil­tin alle?

Haluam­me kut­sua sinut yksin, kak­sin tai vaik­ka työ­po­ru­kan kans­sa naut­ti­maan Onnistua.fi kau­neus­hoi­to­lan pik­ku­jou­lus­ta. Meil­lä saat ihon sätei­le­väk­si kas­vo­hoi­don avul­la, kyn­net juh­la­kun­toon ja kas­voil­le iltae­hos­tuk­sen. Hin­ta­kaan ei pää­tä hui­maa, se on 65 euroa sisäl­täen kai­ken. Vuo­sien koke­muk­sel­la voim­me sanoa, että tämä paket­ti on myös mitä erin­omai­sin lah­jai­dea. Voit tila­ta lah­ja­kor­tin suo­raan sivustoltamme ?

Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan pik­ku­jou­luis­ta Jyväs­ky­län kes­kus­tan lähei­syy­teen! Olem­me sovi­tus­ti auki, joten jos Tim­man ajan­va­rauk­sen kaut­ta ei löy­dy sopi­vaa ajan­koh­taa niin pirau­ta meil­le, asiat tup­paa­vat jär­jes­ty­mään. Nähdään!