Me olem­me eri­lai­nen kau­neus­hoi­to­la. Me edis­täm­me yhteiskuntavastuuta.

Kau­neu­den­hoi­toa­lal­la val­lit­see edel­leen tilan­ne, jos­sa oppi­lai­ta kou­lu­te­taan ammat­tiop­pi­lai­tok­sis­sa ja lai­te­taan työ­har­joit­te­luun oikei­siin yri­tyk­siin. Tilan­ne on vas­taa­va mones­sa muus­sa­kin toi­sen asteen kou­lu­tuk­ses­sa, mut­ta kau­neu­den­hoi­toa­lal­la työ­har­joit­te­lu­pai­kat ovat kiven alla. Var­sin­kin ne oppi­lail­le rää­tä­löi­dyt pai­kat, jois­sa opi­taan muu­ta­kin kuin asia­kas­pal­ve­lua ja sii­vous­ta.* Tämä joh­tuu mones­ta teki­jäs­tä, mut­ta suu­rin syy on toi­mia­lan luon­ne. Val­mis­tu­neet perus­ta­vat useim­mi­ten jos­sain vai­hees­sa työ­uraa oman yri­tyk­sen tai vähin­tään toi­mi­ni­men, jos­sa ne vuo­kraa­vat huo­neen jon­kun muun yri­tyk­ses­tä. Syn­tyy tilan­ne, jos­sa toi­mi­ni­mel­lä toi­mi­va yrit­tä­jä on halu­kas otta­maan työ­har­joit­te­li­jan, mut­ta ei pys­ty tar­joa­maan oikei­ta töi­tä har­joit­te­lua var­ten, sil­lä työ­huo­nei­ta on vain yksi, ja yrit­tä­jän on saa­ta­va elan­to jos­tain. Työ­har­joit­te­li­jan työl­lis­tä­mi­ses­tä ei saa rahaa ja hänen teke­mät kau­neus­hoi­dot on myy­tä­vä edul­li­sem­paan hin­taan kuin yrit­tä­jän tekemät.

Me haluam­me tar­jo­ta laa­duk­kaan pai­kan työ­har­joit­te­li­joil­le, jos­sa hei­dät koh­da­taan yksi­löi­nä ja hei­tä aute­taan kehit­ty­mään omal­la ural­la eteen­päin. Mei­dän lii­ke­ti­las­sa Jyväs­ky­läs­sä on usei­ta hoi­to­huo­nei­ta, ja hoi­dot on suun­ni­tel­tu siten, että asia­kas saa naut­tia toi­si­naan useam­man oppi­laan ammat­ti­tai­dos­ta yhtä­ai­kai­ses­ti. Hoi­to­jen hin­nal­la kate­taan toi­mi­ti­lan vuo­kra, käy­te­tyt hoi­to­tuot­teet ja muut kiin­teät ja muut­tu­vat kus­tan­nuk­set. Tule­vai­suu­des­sa tar­koi­tus on työl­lis­tää myös yrit­tä­jä ja toi­nen työnohjaaja.

Tule mukaan yhteis­kun­nan tal­koi­siin ja auta nuo­ria näyt­tä­mään hei­dän kykyn­sä. Asia­kas­lu­pauk­sem­me on, että meil­lä teh­dään laa­duk­kai­ta hoi­to­ja hyväl­lä fii­lik­sel­lä ja edul­li­sil­la hin­noil­la. Tervetuloa!

*teks­ti sisäl­tää vah­vo­ja lausei­ta ja näke­myk­siä, mut­ta on kir­joi­tet­tu raken­ta­vas­sa hen­ges­sä ja hyväl­lä fii­lik­sel­lä. Tar­koi­tus on luo­da ymmär­rys­tä, mikä mark­ki­na­ti­lan­ne on ja mis­tä se joh­tuu. Seu­raa­vis­sa blo­gi­teks­teis­sä meil­lä on dataa tulos­sa aiheesta. 🙂